14 spørsmål om barnehager.

Torsdag 9.juni er det møte i komite for oppvekst i Bergen. Byrådspartiene Høyre, FrP og KrF har bestemt seg for å hastebehandle barnehageplanen før sommeren, og før valget. For at jeg skal få svar på viktige spørsmål har jeg derfor sendt inn 14 spørsmål om barnehager. God lesning!

 

Skriftlig spørsmål 1: I følge Bergens Tidende har barnehagebyråd Filip Rygg uttalt i forbindelse med at Bergen Barneasyl holder på å gå konkurs følgende: ”Jeg er ikke redd for dette. Det står 100 aktører klare for å overta. Jeg har ukentlig barnehageinvestorer på min dør som vil satse i Bergen og mener Bergen er et attraktivt sted å drive barnehager.” Kan byråden vennligst dokumentere at det står 100 aktører klare for å overta (Bergen Barneasyl eller andre barnehager i Bergen)? Og kan byråden samtidig dokumentere at han har ukentlig barnehageinvestorer på sin dør som vil satse i Bergen og mener Bergen er et attraktivt sted å drive barnehager?

Skriftlig spørsmål 2: I følge Fanaposten uttaler Private Barnehagers Landsforbund at flere barnehager er usikre på om de kan fortsette driften pga vanskelige økonomiske vilkår. Samtidig forteller PBL at situasjonen er så vanskelig at det spørs om noen ønsker å bygge nye barnehager i Bergen (…) Kan byråden vennligst forklare de motstridende meldingene fra barnehagebyrådens uttalelse til BT om aktører som står klare til å overta barnehagedrift i Bergen og den påståtte store tilstrømmingen av investorer versus uttalelsene fra Private Barnehagers Landsforbund?

Skriftlig spørsmål 3: PBL representerer mer enn 2200 private barnehager i Norge. Har byrådet i Bergen tillit til at Private Barnehagers Landsforbund taler med tyngde og kunnskap når de uttaler at det er vanskelig økonomiske vilkår og at det spørs om noen ønsker å bygge nye barnehager i Bergen?

Skriftlig spørsmål 4: Barnehagestyrere i Bergen frykter for sine jobber om de uttaler seg negativt mot byrådet i Bergen. Flere uttrykker at de har havnet på «svartelisten» hos både administrasjon og byråden. Kan byråden vennligst bekrefte eller avkrefte om det finnes en uoffisiell svarteliste hvor ansatte i Bergen kommune havner på om de bruker sin ytringsfrihet?

Skriftlig spørsmål 5: Trengereid barnehage har gjentatte ganger prøvd å komme i dialog med barnehagebyråd Filip Rygg for å redde barnehagen fra konkurs og tvangssalg av eiendommen. Undertegnede har også kontaktet byråden skriftlig angående saken uten å få respons. Kan byråden vennligst redegjøre for den dialog som har vært mellom Trengereid barnehage og administrasjonen samt politisk ledelse for å redde barnehagen fra konkurs?

Skriftlig spørsmål 6: Byråd Filip Rygg har gjentatte ganger i media uttalt at barnehagesektoren i en årrekke har vært underfinansiert fra staten. Kan byråden vennligst bekrefte at det har vært øremerkede midler til barnehagesektoren frem til og med 2011?

Skriftlig spørsmål 7: Bergen har nærmere 600 plasser i midlertidige barnehager. For tiden er det 6 midlertidige barnehager. Noen skal avvikles. Og nye midlertidige er planlagt. Kan byråden vennligst bekrefte om Bergen har finansiert utbygging og drift av midlertidige barnehager over Bergen kommunes eget driftsbudsjett?

Skriftlig spørsmål 8: I følge rundskriv fra Kunnskapsdepartementet, retningslinjer som tredde i kraft 20.mars 2007 så er det bestemte vilkår knyttet til tilskudd til midlertidige barnehager \lokaler.”Barnehagen må opprette nye faste plasser i midlertidige lokaler inntil den permanente barnehagen er ferdigstilt.” Videre: ”Barnehagen må være en ordinær barnehage godkjent etter barnehageloven §10”. Videre: ”Barn og personale skal flyttes til den permanente barnehagen innen tre år”. Videre: ”Det må foreligge en konkret plan om en permanent barnehage som har plass til alle barna for å få tilskudd til midlertidige barnehagelokaler. Barnehageeier må sannsynliggjøre at alle barna som får fast plass i de midlertidige lokalene også får plass i den permanente barnehagen.” Kan byråden vennligst redegjør for hvor mye tilskudd kommunen har søkt om knyttet til midlertidige barnehager\ plasser – hvor mye statlig tilskudd kommunen har fått – og hvor mye tilskudd kommunen potensielt kunne fått om midlertidige løsninger hadde blitt erstattet med permanente løsninger innen tre år (Jfr vilkårene)?

Skriftlig spørsmål 9: Jfr retningslinjer og vilkår til tilskudd midlertidige barnehager. Hvor mange kroner og ører har Bergen gått glipp av i statstilskudd knyttet til de midlertidige plassene som ikke har blitt erstattet med permanente løsninger innen tre år i perioden 2003 til og med dags dato?

Skriftlig spørsmål 10: I Bergensavisen 22.januar 2011 uttaler barnehagebyråd Filip Rygg at ”Vi ønsker oss mer penger, og har hele tiden ment at barnehager i Bergen har blitt underfinansiert”. Dette er i samme artikkel som det fremkommer at Bergen kunne fra og med 2007 fått 11,88 millioner kroner i tilskudd fra staten for 594 plasser i midlertidige barnehager om Bergen kommune hadde innfridd kravene jfr retningslinjer og vilkår til tilskudd fra staten. Kan byråden redegjøre for om han ser sammenhengen mellom at kommunen har bygget midlertidige barnehager over eget driftsbudsjett, at kommunen har finansiert drift av midlertidige barnehager over eget driftsbudsjett uten å søke om statstilskudd, at Bergen har gått glipp av 11,88 millioner kroner siden 2007, og at høye investerings- og driftsutgifter innen sektoren skyldes dette samt andre momenter – og ikke den påståtte statlige underfinansieringen?

Skriftlig spørsmål 11: Byrådet har tidligere begrunnet kuttpakken på 84,5 millioner kroner over tre år, med at Bergen hadde landets høyeste tilskudd til barnehager. Kan byråden vennligst bekrefte om årsaken til kommunens høye utgifter innen sektoren blant annet skyldtes at bygging av midlertidige barnehager ble finansiert over driftsbudsjettet?

Skriftlig spørsmål 12: Fem måneder etter at 28 milliarder kroner ble tildelt kommune-Norge mot at de skulle ha hele finansieringsansvaret for barnehagene, mener Private Barnehagers Landsforbund (PBL) at flere milliarder kroner ikke lenger kommer frem til barna i barnehagen. De er nå i ferd med å innhente kommunale barnehageregnskap fra hele landet for å kartlegge overgangen fra stat til kommune. PBL har på vegne av Bergens Barneasyl sendt et brev til Bergen kommune der de blant annet ber kommunen dokumentere hvordan den skal redusere sine totale kostnader fra ca 651 millioner i 2010 til 558 millioner kroner i 2011 til tross for en høyere aktivitet i egne barnehager samt forventet pris- og lønnsvekst. Kan byråden vennligst dokumentere dette også for komite for oppvekst?

Skriftlig spørsmål 13: I følge barnehagestyrere i Bergen så blir barnehager presset til enten ta inn flere barn, si opp ansatte eller øke foreldrebetalingen. Resultatet blir en barnehage med mindre kvalitet. Kan byråden vennligst redegjøre for om man er enig i denne vurderingen fra barnehagestyrere i Bergen?

 Skriftlig spørsmål 14: I media har vi kunnet lese om situasjonen for Ytrebygda midlertidige barnehage. I følge Bergensavisen legger byrådsavdelingen skylden over på styrer for rotet i Ytrebygda barnehage. For øvrig er det politisk rådgiver for barnehagebyråd Filip Rygg som uttaler seg til media. I følge undertegnedes regnskap så har Ytrebygda barnehage gjentatte ganger blitt varslet om endringer om barnehagens forutsetninger for drift gjennom media. Nevnes kan: i) Situasjonen i 2010, da høyrebyrådet beordret barnehagen stengt innen 1.august. Senere kom det kontrabeskjed 24.august. Barnehagen ble lagt ned, og så måtte den åpne opp igjen for at kommunen skulle kunne oppfylle kravet om rett på barnehageplass i Bergen. ii) I januar 2011 skrev BA om da Ytrebygda barnehage nok en gang ble utsatt for høyrebyrådets rot. Statoil var på vei inn i bildet, og foreldre og ansatte ble varslet om stenging og at foreldre måtte finne seg barnehageplasser andre steder. iii) Siste uken har vi nok en gang lest om Ytrebygda barnehage i media. Denne gang fordi barnehagen ikke har noe sted å gjøre av barna i x-antall uker fremtil Statoil skal inn i lokalene. Kan byråden vennligst redegjøre for følgende: Hvordan kommuniserer man på en saklig og god måte med barnehagestyrere i Bergen kommune? I den parlamentariske forstand; synes byråden det er korrekt at politisk rådgiver uttaler seg til media på vegne av byråden i en sak som er konfliktfylt? Mener byråden oppriktig talt, slik det fremkommer i artikkelen i BA at det er styrer som har skylden for rotet? Kan byråden videre vennligst orientere komiteen om barn får erstattet sine barnehageplasser med permanente løsninger, at ansatte får fortsette i sine stillinger i kommunen? Og til slutt: Kan byråden orientere komiteen om hvilke avtaler som nå er inngått med Statoil i forhold til overtagelse av lokalene til Ytrebygda midlertidige barnehage?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*